Przejdź do treści strony WCAG

Przepisy prawne dotyczące petycji

Podstawa prawna:

PDFUstawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.pdf
PDFZarządzenie nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Reg. Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej – Rozdział 12 Organizacja przyjmowania, rejestrowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji.pdf
 

Przedmiotem petycji może być:

  • Żądanie, w szczególności: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

Wnoszenie petycji:

  • Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej niezwłocznie zamieszcza się informacje zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia, imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana

  • Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa( np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji) pozostawia się ja bez rozpatrzenia

Organy rozpatrujące:

  • Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej w ramach swej właściwości

  • Komórką koordynująca przyjmowaniem rozpatrywaniem petycji jest Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białej

  • Kontakt: tel. 77 438855, adres e-mail: ro@biala.gmina.pl

 

Załatwienie petycji:

  • Petycja załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy

  • Jeżeli organ nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję

  • Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ rozpatrujący petycje może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji ( petycja wielokrotna)