Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. 1) ) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 2) ) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. Zatwierdzam wyniki konkursów na dyrektorów następujących szkół: 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej - kandydat wyłoniony w konkursie Pan Lesław Czerniak,
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku - kandydat wyłoniony w konkursie Pani Magdalena Sobczak.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku.pdf