Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej

Na podstawie art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017r. poz. 60) zarządzam co następuje:

§ 1. Powierzam Panu mgr Wojciechowi Szukalskiemu stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej na okres 2 lat szkolnych, to jest od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej.pdf