Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.

Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r. z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zgodnie z którą zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Białej zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa przekracza wyżej wymienione kryteria.
Po dokonaniu zgłoszenia w terminie do 21 dni zostaną przeprowadzone oględziny zgłaszanych do usunięcia drzew celem ustalenia ich obwodów i gatunków.
Usunięcie drzew będzie możliwe jeżeli

  1. w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ nie wniesie sprzeciwu lub

  2. przed upływem 14 dni od dnia dokonania oględzin organ wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).

Zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy - jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia nowego zgłoszenia. W przypadku, kiedy zostanie zgłoszony sprzeciw, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty.

W pozostałych sytuacjach, tj. usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pok. 1a lub pod nr tel. (77) 4388557.

DOCZgłoszenie zamiaru wycinki drzew.doc (19,50KB)