Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z uchwałą Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, po stwierdzeniu uchwałą Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r., że zmiana planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała” przyjętego uchwałą Nr XXXIII.380.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 r., Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/284/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 26 października 2009 r. Nr 87, poz. 1282), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 ust. 1:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
4a) wewnętrzna linia zabudowy; 4b) wymiar linii (podany w metrach); ”;


b) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
22a – strefa ochrony sanitarnej od cmentarza; ”;


2) w § 4:
a) w ust. 1:
- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
7a) wewnętrzna linia zabudowy – linia wyznaczająca fragment terenu, na którym można sytuować budynki; ”;


- po pkt 20) dodaje się pkt 20a) w brzmieniu:
20a) wymiana budynku - odbudowa wcześniej istniejącego, rozebranego lub zniszczonego budynku, lub budowa w jego miejsce budynku nowego, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla danego terenu; ”;b) w ust. 2 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:
21a) targowisko – należy przez to rozumieć targowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi o podatkach i opłatach lokalnych; ”;


3) w § 5, w ust. 1:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) UM - tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (§ 45-45a); ”;


b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
11a) US-U – tereny usług sportu i rekreacji oraz usług (§51a); ”;


c) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
20) ZS – tereny zieleni urządzonej (§ 61 - 61a); ”;


4) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) służące organizacji imprez masowych, oznaczone na rysunku planu symbolem US-U i KP, których granice stanowią linie rozgraniczające terenu. ”;

5) w § 11 w pkt 3:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
b) UO i 1UM – jest terenem zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ”;


b) lit. g otrzymuje brzmienie”
g) UM, 1-2U i 1-2PU – jest terenem mieszkaniowo-usługowym, ”;


c) po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:
h) 3U - jest terenem domów opieki społecznej; ”;


6) w § 15 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) obejmuje się ochroną drzewa pomnikowe: wierzba biała ( Salix alba ), o lokalizacji wskazanej na rysunku planu, oraz dąb szypułkowy ( Quercus robur ), o lokalizacji wskazanej na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - obowiązuje zakaz: a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzew pomnikowych lub ich obszaru, b) dokonywania zmian w rzeźbie terenu i stosunkach wodnych, jeżeli zmiany te mogą niekorzystnie wpłynąć na stan drzew pomnikowych, c) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem znaków służących ochronie drzew pomnikowych; ”;

7) po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:
§ 45a. 1. 1UM - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej, dla którego ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – biura, obsługa turystyki, opieka zdrowotna, usługi gastronomii, usługi kształcenia, usługi kultury, usługi upowszechniania kultury, rozrywka, rekreacja, usługi bytowe; 2) uzupełniające – mieszkania towarzyszące, usługi drobne. 2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się wyłącznie na kondygnacjach położonych ponad parterem budynku. 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1: 1) zagospodarowanie i zabudowę terenu należy kształtować z uwzględnieniem wymogów §16, §18 i §23; 2) należy zapewnić atrakcyjnie skomponowaną strefę przed wejściową do budynku przeznaczenia podstawowego; 3) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy i wymiany istniejących budynków gospodarczych, z wyjątkiem zmiany geometrii dachu; 4) zieleń wysoką należy komponować zapewniając ekspozycję zamku i wzgórza zamkowego, z uwzględnieniem ochrony skarp wzgórza przed erozją; 5) zakazuje się sytuowania: a) małych obiektów usługowych, b) nowych budynków gospodarczych i garażowych oraz nadziemnych sieci infrastruktury technicznej; 6) wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik zabudowy – do 25% powierzchni działki, b) intensywność zabudowy – minimalna 0,00 / maksymalna 0,60, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni działki; 7) linia zabudowy nieprzekraczalna – 5 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego; 8) gabaryty zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, z wyjątkiem budynków gospodarczych i garażowych, dla których dopuszcza się 1 kondygnację nadziemną; 9) wysokość: a) budynków – max 8 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i max 12 m do kalenicy dachu, z wyjątkiem budynków gospodarczych i garażowych, dla których dopuszcza się wysokość max 3,5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i max 6 m do kalenicy dachu, b) innych niż budynki obiektów budowlanych – max 4 m do najwyżej położonego punktu; 10) geometria dachów - dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia od 35 o do 45 o ; 11) liczba miejsc do parkowania – zgodnie z wymogami § 32, w tym minimum 1 miejsce do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 12) forma miejsc do parkowania – parking naziemny, garaż wolno stojący, garaż wbudowany w budynek o innym przeznaczeniu; 13) minimalna powierzchnia nowych działek – 1000 m 2 . ”;

8) § 47 otrzymuje brzmienie:
1. 3U – teren usług , dla którego ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – zabudowa zamieszkania zbiorowego, opieka zdrowotna, usługi kultury, usługi upowszechniania kultury, nauka, usługi edukacji i wychowania, usługi kształcenia, obsługa turystyki, usługi gastronomii, rozrywka, rekreacja, biura; 2) uzupełniające – handel detaliczny, mieszkania towarzyszące, zieleń urządzona. 2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania: 1) mieszkań towarzyszących oraz handlu detalicznego w budynku zamku, wpisanego do rejestru zabytków; 2) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 400m 2 . 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1: 1) zagospodarowanie i zabudowę terenu należy kształtować z uwzględnieniem wymogów §15 ust. 3 pkt 1-2, §16, §18, §20, §21 i §23; 2) zieleń wysoką należy komponować zapewniając ekspozycję zamku i wzgórza zamkowego, z uwzględnieniem ochrony skarp wzgórza przed erozją; 3) zakazuje się: a) rozbudowy, nadbudowy i wymiany istniejących budynków gospodarczych, z wyjątkiem zmiany geometrii dachu, b) sytuowania nowych budynków gospodarczych i garażowych oraz nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 4) należy zachować spójną formę oświetlenia i obiektów małej architektury z terenem oznaczonym symbolem 1ZS; 5) wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik zabudowy – od 30% do 45% powierzchni działki, b) intensywność zabudowy – minimalna 0,60 / maksymalna 1,50, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki; 6) linia zabudowy nieprzekraczalna – 9 m od linii rozgraniczającej drogi KD-L, zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 7) gabaryty zabudowy - nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem nieużytkowym, do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, z wyjątkiem budynków gospodarczych i garażowych, dla których dopuszcza się 2 kondygnacje nadziemne, w tym drugą kondygnację w poddaszu użytkowym; 8) wysokość : a) budynków - do 18 m do kalenicy dachu, z wyjątkiem wieży zamkowej stanowiącej historyczną dominantę przestrzenną, z zastrzeżeniem lit. b, b) budynków gospodarczych, garażowych oraz innych niż budynki obiektów budowlanych – do 7 m do najwyżej położonego punktu obiektu; 9) geometria dachów – dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia od 40 o do 48 o , z wyjątkiem historycznego hełmu wieży zamku; 10) liczba miejsc do parkowania – zgodnie z wymogami § 32, w tym minimum 1 miejsce do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem pkt 11; 11) dopuszcza się sytuowanie niezbędnych miejsc do parkowania na parkingu usytuowanym na terenie oznaczonym symbolem 2KS, z wyjątkiem miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 12) forma miejsc do parkowania – parking naziemny, garaż wolno stojący w istniejącym budynku gospodarczym; 14) minimalna powierzchnia nowych działek – 3500 m 2 . ”;

9) § 50 otrzymuje brzmienie:
,,1. UO - teren usług edukacji i wychowania , dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - przedszkole, szkoły publiczne, usługi sportu, rekreacja, terenowe urządzenia sportu i rekreacji;
2) uzupełniające – usługi kultury, usługi kształcenia, biura, mieszkania towarzyszące.
2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust.1, przeznaczenie uzupełniające należy sytuować wyłącznie jako wbudowane w budynek przeznaczenia podstawowego.
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) terenowe urządzenia sportu i rekreacji należy izolować pasem zieleni średniowysokiej wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem 4MN;
2) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik zabudowy – od 15% do 30% powierzchni działki,

b) intensywność zabudowy – minimalna 0,30 / maksymalna 0,60,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% powierzchni działki;


3) linia zabudowy – nieprzekraczalna, od 5 m do 6 m od granicy pasa drogowego drogi KD-P oraz od 10,5 m do 11,7 m od drogi KD-D, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
4) gabaryty zabudowy - do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym czwarta kondygnacja w użytkowym poddaszu;
5) wysokość:
a) budynków – do 12 m do górnej krawędzi elewacji frontowej oraz do 18 m do kalenicy dachu,

b) innych niż budynki obiektów budowlanych - do 9 m do najwyżej położonego punktu obiektu;


6) geometria dachów - dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia do 35 o ; 7) liczba miejsc do parkowania – zgodnie z wymogami § 32 ust. 1 pkt 10, w tym minimum 2 miejsca do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem pkt 8;
8) dopuszcza się sytuowanie niezbędnych miejsc do parkowania na parkingu usytuowanym na terenie oznaczonym symbolem 2KS;
9) forma miejsc do parkowania – parking naziemny;
10) minimalna powierzchnia nowych działek – 2000 m 2 .”; 10) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu:
§ 51a. 1. US-U - teren usług sportu i rekreacji oraz usług , dla którego ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe - usługi sportu, rekreacja, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, trasy rekreacyjne, sezonowe usługi rozrywki, usługi gastronomii; 2) uzupełniające – targowisko, trasy rekreacyjne. 2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające nie może zajmować więcej niż 30% powierzchni działki. 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 1) trasy rekreacyjne należy sytuować w pasie terenu położonym pomiędzy linią rozgraniczającą terenu, a wewnętrzną linią zabudowy, zapewniając: a) ochronę przybrzeżnej zieleni wysokiej, b) powiązania piesze z sąsiednim terenem usług małej gastronomii, usytuowanym na gruntach wsi Prężyna; 2) zagospodarowanie i zabudowę terenu należy kształtować z uwzględnieniem wymogów §15 ust. 1-2; 3) zakazuje się sytuowania wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych; 4) wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik zabudowy – do 25% powierzchni działki, b) intensywność zabudowy – minimalna 0,00 / maksymalna 0,25, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% powierzchni działki; 5) linia zabudowy nieprzekraczalna - 6 m od linii rozgraniczającej pasa drogowego drogi KDW, 10 m od linii rozgraniczającej drogi KD-Z; 6) wewnętrzna linia zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej terenu; 7) dopuszcza się sytuowanie niezbędnych miejsc do parkowania na terenie oznaczonym symbolem 2KS; 8) gabaryty zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w użytkowym poddaszu, bryła budynku horyzontalna; 9) wysokość: a) budynków - do 9 m do kalenicy dachu, b) innych niż budynki obiektów budowlanych – do 9m do najwyżej położonego punktu obiektu; 10) geometria dachów - dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia do 45 o ; 11) liczba miejsc do parkowania – zgodnie z wymogami § 32, w tym minimum 2 miejsca do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, z zastrzeżeniem pkt 11; 12) dopuszcza się sytuowanie niezbędnych miejsc do parkowania na parkingu zlokalizowanym na sąsiednim terenie oznaczonym symbolem 2KS; 13) forma miejsc do parkowania – parking naziemny; 14) minimalna powierzchnia nowych działek – 4000 m 2 . ”;

11) po § 61 dodaje się § 61a w brzmieniu:
§ 61a. 1. ZS tereny zieleni urządzonej, dla których ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe – zieleń urządzona; 2) uzupełniające – infrastruktura techniczna. 2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania: 1) urządzeń służących utrzymaniu porządku; 2) infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą terenu 3U i 1UM. 3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 1) zakazuje się sytuowania budynków, wiat oraz nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 2) zagospodarowanie terenu należy kształtować z uwzględnieniem wymogów §15 ust. 3 pkt 1-2; 3) zieleń wysoką należy komponować zapewniając ekspozycję zamku i wzgórza zamkowego, z uwzględnieniem ochrony skarp wzgórza przed erozją; 4) należy zachować spójną formę oświetlenia i obiektów małej architektury z terenem oznaczonym symbolem 3U; 5) wskaźniki zagospodarowania terenów: a) wskaźnik zabudowy – 5% powierzchni działki, b) intensywność zabudowy – minimalna 0,00 / maksymalna 0,05, c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% powierzchni działki; 6) wysokość innych niż budynki obiektów budowlanych – do 6m do najwyżej położonego punktu obiektu; 7) minimalna powierzchnia nowych działek – 2000 m 2 . ”;

12) w § 83, w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) UM, 1UM, U, US-U, RP, PP, PU, ZP, ZS, ZD, KS, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-P i KDW – na 30%. ”;

§ 2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany określone na załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Trzy rysunki zmiany planu stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.pdf

PDFZalacznik1 XXIV.236.2017.pdf

PDFZalacznik2 XXIV.236.2017.pdf

PDFZalacznik3 XXIV.236.2017.pdf