Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 87.967,00 zł 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.438,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł
w § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.000,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł
b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.438,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.398,00 zł
w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.848,00 zł

w § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.500,00 zł

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 50,00 zł- dochody majątkowe o kwotę 1.040,00 zł
w § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 1.040,00 zł
2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.300,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 1.300,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.300,00 zł
w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.300,00 zł
3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.150,00 zł
a) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł
w § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 5.000,00 zł

w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 złb) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 150,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 150,00 zł
w § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 100,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50,00 zł
4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.600,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.850,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 2.850,00 zł
w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.750,00 zł

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 100,00 zł
b) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 750,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 750,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 750,00 zł
5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10,00 zł
a) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 10,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 10,00 zł
w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 10,00 zł
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 69.469,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 54.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 54.000,00 zł
w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 54.000,00 zł
b) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.469,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 15.469,00 zł
w § 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 13.149,00 zł

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.320,00 zł
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 45.750,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 45.750,00 zł
a) w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne o kwotę 45.750,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 45.750,00 zł
w § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 45.750,00 zł
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 152.727,00 zł 1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.600,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.600,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.600,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.600,00 zł, w tym:
2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 69.469,00 zł.
a) w rozdziale 90002 - Pozostała działalność o kwotę 54.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 54.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 54.000,00 zł, w tym:
b) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.469,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 15.469,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.469,00 zł, w tym:
3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 79.658,00 zł
a) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 42.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 42.000,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 42.000,00 zł
b) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 37.658,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 37.658,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.658,00 zł, w tym:
4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 578.150,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 553.150,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 507.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
b) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 45.750,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 45.750,00 zł2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 25.000,00 zł
a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, w tym:
obsługa długu publicznego o kwotę 25.000,00 zł
5. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 467.640,00 zł w § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 358.640,00 zł
w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 109.000,00 zł


§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 40.109.816,84 zł 2. Plan przychodów budżetu 10.583.380,00 zł co daje razem kwotę 50.693.196,84 zł
3. Plan wydatków budżetu 49.189.418,84 zł 4. Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł co daje razem kwotę 50.693.196,84 zł

§ 3. W uchwale Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 9.079.602,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.208.502,00 zł;2) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.871.100,00 zł . ”;

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.583.380,00 zł ”;

3) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden


 

PDF   Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r..pdf

PDFZalacznik1 XXIV.237.2017.pdf

PDFZalacznik2 XXIV.237.2017.pdf