Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r.,poz.744) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy w miejscowości Łącznik z ,,30 lecia" na ,,Ogrodową". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik.pdf

PDFZalacznik2 XXIV.245.2017.pdf