Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art.39 ust.2, art.67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wobec negatywnego wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 153 km.9 o pow. 0,0486 ha obręb Radostynia, zapisanej w KW OP1P/00036765/7 jako własność Gminy Biała- odstępuje od przeprowadzania dalszych przetargów i postanawiam zbyć w/w nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustalona w rokowaniach. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na podmiotowej stronie Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości.pdf