Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 47.720,88 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 47.720,88 zł
a) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.250,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.250,00 zł

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami" o kwotę 3.250,00 zł

 


b) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.474,88 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.474,88 zł

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.474,88 zł

 


c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 41.860,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 41.860,00 zł

 

 

 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami" o kwotę 41.860,00 zł

 


d) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.136,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.136,00 zł

 

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.136,00 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 54.220,88 zł 1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.500,00 zł
a) rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.500,00 zł.
2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł
wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł3) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 47.720,88 zł
a) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.250,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.250,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.250,00 zł
b) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1.474.88 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.474,88 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28,92 zł, w tym:
c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 41.860,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 41.860,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.860,00 zł
d) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.136,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.136,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.136,00 zł
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 6.500,00 zł 1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.500,00 zł
a) rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł, w tym:
2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 40.157.537,72 zł; 2) Plan przychodów budżetu 10.583.380,00 zł; co daje razem kwotę 50.740.917,72 zł.
3) Plan wydatków budżetu 49.237.139,72 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 50.740.917,72 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf