Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 14 sierpnia 2017 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni.

Przedmiotem rokowań zmierzających do sprzedaży nieruchomości będzie działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia. W skład działki wchodzą użytki: Bp- 0,0486 ha. Działka położona w sąsiedztwie wiejskich domów jednorodzinnych, przy drodze gminnej w kierunku wsi Mokra. Działka posiada kształt nieregularnego wielokąta, zbliżonego do trapezu. Nieruchomość KW OP1P/00036765/7 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radostynia. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego uchwałą Nr XXXII.359.2014r Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-09-2014 teren obejmujący działkę 153 oznaczony jest symbolem M2- tereny zabudowy mieszkaniowej -wiejskiej. Cena do pierwszego przetargu wynosiła 14 327,00 zł, a do drugiego przetargu 10 000,00 zł

 • Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 14327,00 zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości:

 • I przetarg 5 stycznia 2017 roku,
 • II przetarg 31 marca 2017 roku.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 12 lipca 2017 do 14 sierpnia 2017 roku.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 11 sierpnia 2017 roku do godziny 10:00 z napisem ,,Rokowania- działka gruntu 153 położona w Radostyni”

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy,
 • (potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań).

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości netto podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 1 500,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset złoty na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2017 roku do godziny 10:00. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.

Wpłacona zaliczka podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,
 • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty zapraszam oferentów do osobistego udziału w rokowaniach.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.

Biała, 2017-07-12