Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1167 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam opracowany przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej. § 2. Zobowiązuje pracowników do stosowania ustaleń zawartych w planie, o którym mowa w § 1. § 3. Tracą moc: 1) Plan ochrony informacji niejawnych z dnia 8 października 2001r. , zmieniany późniejszymi aneksami ;
2) Zarządzenie Nr OR-0152-20/08 Burmistrza Białej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie określenia w Urzędzie Miejskim w Białej wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej.pdf