Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała § 22 otrzymuje brzmienie : § 22. Traci moc uchwała nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała ( Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1362 ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden 

PDF   Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf