Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.528.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211, 222 ust. 4 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 17.260,00 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.300,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.300,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.300,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.300,00 zł, w tym:
b) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 12.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.960,00 zł
a) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.960,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.960,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.960,00 zł, w tym:
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 17.260,00 zł 1) Dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 12.000,00 zł
a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 12.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.300,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.300,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.300,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.300,00 zł, w tym:
3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.960,00 zł
a) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.960,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.960,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.960,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom. § 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.528.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok.pdf