Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.534.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 111.185,69 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 109.775,06 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 77.601,06 zł
- dochody bieżące o kwotę 77.601,06 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 77.601,06 zł

 


b) rozdział 80110 - Gimnazja o kwotę 32.174,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 32.174,00 zł

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 32.174,00 zł

 


2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 99,63 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 99,63 zł
- dochody bieżące o kwotę 99,63 zł

 

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 99,63 zł

 


3) Dział 855 - Rodzina o kwotę 1.311,00 zł
a) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.311,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.311,00 zł

 

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.311,00 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 111.185,69 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 109.775,06 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 77.601,06 zł
- wydatki bieżące o kwotę 77.601,06 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 77.601,06 zł, w tym:
b) rozdział 80110 - gimnazja o kwotę 32.174,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 32.174,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.174,00 zł, w tym:
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 99,63 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 99,63 zł
- wydatki bieżące o kwotę 99,63 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1,95 zł, w tym:
3) Dział 855 - Rodzina o kwotę 1.311,00 zł
a) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.311,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.311,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.311,00 zł
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 40.283.123,41 zł; 2) Plan przychodów budżetu 10.583.380,00 zł; co daje razem kwotę 50.866.503,41zł.
3) Plan wydatków budżetu 49.362.725,41 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 50.866.503,41 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.534.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf