Przejdź do treści strony WCAG

Mienie Gminy 2006

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała

 

    Mienie komunalne utworzono z dniem 27 maja 1990 roku na mocy przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Zgodnie z art. 43 tej ustawy mienie komunalne należy do poszczególnych gmin, ich związków oraz innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw komunalnych.
Mienie komunalne powstało przede wszystkim poprzez przekształcenie części mienia państwowego na mocy ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32 poz.191 i Nr 43 poz.253 ). Nieruchomości komunalne Gminy Biała są przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży ,zamiany ,oddania w użytkowanie wieczyste ,w najem lub dzierżawę , użyczenia ,oddania w trwały zarząd - po wcześniejszym wyznaczeniu do obrotu przez Radę Miejską , a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek kapitałowych (zarówno własność ,jak i prawo użytkowania wieczystego),przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw samorządowych .Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.

 Obrót gruntami stanowiącymi mienie Gminy Biała w 2006 roku przedstawia się następująco:

  •  Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-KS-7723-1/18/06 z dnia 21.04.2006 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 393/2 m.2 o pow. 0,2160 ha w Górce Prudnickiej
  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR.IV-KS-7723-1/19/06 z dnia 21.04.2006 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę 109 m.2 o pow. 0,1200 ha w Kolnowicach.
  • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku Sygn.akt.INs 412/05 z 7.06.2006 nabyto spadek po Marii Osiewacz stanowiący 1/2 udziału w nieruchomości o pow. 0,5056 ha położonej w Białej.

Aktem notarialnym –umową zamiany nieruchomości ,zamieniona się na działki w Ogierniczu oddano działkę 23/1 o pow. 0,0286 ha  a przejęto działkę 24/2 o pow. 0,0386 ha.
Aktem notarialnym –umową sprzedaży nabyto działkę w  Pogórzu  554/161 m.3 o pow. 0,0144 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi we wsi Pogórze.

  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR-KS-7723-1/123/06 z 4.08.2006 roku wyłączono z komunalizacji działkę 347/4 m.3 o pow. 1,3126 ha stanowiąca w chwili obecnej drogę kategorii powiatowej położoną w Ligocie Bialskiej.
  • Decyzją Wojewody Opolskiego RR-KS-7723-1/183/05 z 14.11.2005 roku wyłączono z komunalizacji działkę 87/1 m.2 o pow. 0,0088 ha stanowiąca w chwili obecnej drogę kategorii powiatowej położoną w Białej
  • Kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  do 10 października 2006 sprzedano 10 lokali mieszkalnych , 2 budynki  mieszkalne , 2 lokale użytkowe , 10 działek gruntu oraz  budynek użytkowy  wraz z działką w Łączniku.

Pełną treść informacji o stanie mienia komunalnego  można znaleźć w dokumencie: Załącznik do budżetu nr 4.pdf

informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 10.01.2007 r.