Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.547.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 22.000,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 22.000,00 zł
a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 22.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 22.000,00 zł

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 22.000,00 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 22.000,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 22.000,00 zł
a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 22.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.000,00 zł
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 40.304.924,15 zł; 2) Plan przychodów budżetu 10.583.380,00 zł; co daje razem kwotę 50.888.304,15 zł.
3) Plan wydatków budżetu 49.384.526,15 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 50.888.304,15 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.547.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf