Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.552.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211, 222 ust. 4 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 12.600,00 zł 1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł,
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.400,00 zł
a) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.400,00 zł, w tym:
b) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
3) Dział 855 - Rodzina o kwotę 1.200,00 zł
a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 1.200,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł, w tym:
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 12.600,00 zł 1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.400,00 zł
a) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.400,00 zł,
b) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
3) Dział 855 - Rodzina o kwotę 1.200,00 zł
a) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 1.200,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom. § 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.552.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok.pdf