Przejdź do treści strony WCAG

Budżet Gminy 2007

UCHWAŁA NR III/22/06
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 29 grudnia 2006 R.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007.                                 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 /, art.165, art.166, art.168, art. 173, art.175, art. 184 ust. 1,2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 / ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 / oraz art. 400 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 / Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:


 

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007.
 

§ 2


Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 na kwotę 22.750.310 zł.
w tym:
-    dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych
      zadań zleconych ustawami  oraz na zadania realizowane na podstawie
      porozumień w wysokości                                                                             2.081.916 zł.
-    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
      w wysokości                                                                                                    139.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.
 

§ 3

Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 na kwotę  24.833.865 zł.
w tym:
-    wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę                                                                  2.081.916 zł.
-    wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki
      i rozwoju problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i
      przeciwdziałania przemocy w rodzinie   na kwotę                                         139.000 zł.
zgodnie z załącznikami nr 6,7.§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów  budżetu w wysokości:
-    przychody        –  3.102.526 zł.
-    rozchody          –  1.018.971 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
 

§ 5


Deficyt budżetowy w kwocie 2.083.555 zł. zostanie pokryty z planowanego do podjęcia kredytu oraz wolnych środków.
 

§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 7

Ustala się dotacje w kwocie 1.563.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

 

§ 9

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 10

Określa się wieloletni plan inwestycyjny Gminy Biała zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 11

1.    Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji     papierów wartościowych w kwocie 3.700.000 zł.
2.    Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie          występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w kwocie 1.200.000 zł.


 

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1.    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, których kwoty ustalone zostały w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
2.    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

 

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.

 

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.


 

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


 

§ 16

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  dnia 1 stycznia  2007 roku  i  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


PDFZałączniki nr 1 do uchwały Nr III-22-06.pdf 

PDFZałączniki nr 10 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 11 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 12 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 2 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 3 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 4 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 5 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 6 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 7 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 8 do uchwały Nr III-22-06.pdf

PDFZałączniki nr 9 do uchwały Nr III-22-06.pdf

 

informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 10.01.2007 r.