Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017 r., poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Rober Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia.pdf