Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.532.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 274 ust. 3 w związku z art 273 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadzam Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu – usługodawcy prowadzącemu audyt w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.532.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf