Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.791,92 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.698,12 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 31,12 zł
- dochody bieżące o kwotę 31,12 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 31,12 zł

 


b) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.667,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.667,00 zł

 

 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 1.667,00 zł

 


2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 93,80 zł
a) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 93,80 zł
- dochody bieżące o kwotę 93,80 zł

 

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 93,80 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 4.791,92 zł 1) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł,2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14.400,00 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 31,12 zł
- wydatki bieżące o kwotę 31,12 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 0,61 zł, w tym:
b) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.667,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.667,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.667,00 zł, w tym:
2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 93,80 zł
a) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 93,80 zł
- wydatki bieżące o kwotę 93,80 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 93,80 zł, w tym:
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.000,00 zł 1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 39.920.736,19 zł; 2) Plan przychodów budżetu 8.351.380,00 zł; co daje razem kwotę 48.272.116,19 zł.
3) Plan wydatków budżetu 46.768.338,19 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 48.272.116,19 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf