Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) informuję, że:

1.    Wykonanie budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r. kształtuje się następująco

Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
A. DOCHODY
22.922.010
6.798.396
B. WYDATKI
25.039.633
4.753.307
 B1. Wydatki bieżące
21.063.933
4.462.781
 B2. Wydatki majątkowe
3.975.700
290.526
C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )
- 2.117.623
2.045.089
D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )
2.117.623
363.537
 D1. Przychody
3.136.594
744.505
  D11. Kredyty i pożyczki
2.402.526
---
  D12. Wolne środki z lat ubiegłych
734.068
744.505
 D2. Rozchody
1.018.971
380.968
  D21. Spłaty kredytów i pożyczek
1.018.971
380.968
                                
 
Biała, dnia 24.05.2007 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczykinformację wytworzył(a): Klaudia Kopczyk
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 24.05.2007r.