Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.561.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wykaz przedsięwzięć Gminy Biała na lata 2017-2019 pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.561.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.561.2017.pdf

PDFZalacznik2 OR.0050.561.2017.pdf