Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) informuję, że:

1.    Wykonanie budżetu Gminy Biała za 2006 r. kształtuje się następująco:


Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
A. DOCHODY 20.772.697 20.110.965
B. WYDATKI 21.095.992 19.676.136
 B1. Wydatki bieżące 19.614.635 18.370.422
 B2. Wydatki majątkowe 1.481.357 1.305.714
C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B ) - 323.295 434.829
D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 ) 323.295 309.675
 D1. Przychody 883.320 869.700
  D11. Kredyty i pożyczki 408.612 394.992
  D12. Wolne środki z lat ubiegłych 474.708 474.708
 D2. Rozchody 560.025 560.025
  D21. Spłaty kredytów i pożyczek 560.025 560.025

2.    Na dzień 31.12.2006 r. gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art.11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3.    Kwoty dotacji:

  • otrzymanych w 2006 r. z budżetu Wojewody – 2.480.657 zł.
  • przekazanych w 2006 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku – 2.500 zł.

4.     W 2006 r. Gmina Biała nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.


5.   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej powyżej kwoty 500 zł.

 

UMORZENIA

L.p

Nazwisko i imię

Kwota

Przyczyna umorzenia

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


Wistuba Ryszard

Wróblewska Elżbieta

Augustyniak Jan

Krupa Maria

Okoń Franciszka

Wilczyńska Teresa

H.Kędzierska i A. Pohl

Aksman Bernard

Tyralla Adrian i Beata

Kułakowski Stanisław

Żurowska Renata

Mazur Krystyna

Cabała Łukasz

Jurkowska Irena

Jurkowski Roman

Bąk Zbigniew

Małaczyńska Agnieszka

C. Hartwig P.S.M.

Kombud” Spółka z o.o

Zakład Opieki Zdrowotnej

G.S „Samopomoc Chłopska”


1177,10

550,60

1079,00

752,00

564,00

1887,00

2325,00

664,00

1801,00

2530,00

721,60

848,00

17157,00

2599,00

952,00

680,00

868,20

5862,00

18391,20

9947,00

6379,00


Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Ulgi inwestycyjne

Ulgi wojskowe

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Wycisk Waldemar

Nosol Henryk i Adelajda

Augustyn Michał

Brehmer Krzysztof

Chrząszcz Roman

Stein Ginter i Barbara

Przibylla Paul1.


Tokarz Urszula, Bulik RobertOdroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku na raty

Zwolnienia i ulgi z tyt. zakupu gruntów

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
Cabała Łukasz

Domaradzki Józef

Baniak Zbigniew i Ewa

Toschke Rafał

Wójcik Zofia

Miałczygrosz Janusz

Jurkowski Roman i Irena

Alter Roman

Kułakowski Stanisław

Hortsch Alojzy

Bąk Karol

Bąk Zbigniew

Wróblewska Elżbieta

Tutak Regina

Gnielka Piotr

Samojeden – Bulik Kornelia

Sołtysek Elżbieta

Zespół Opieki Zdrowotnej

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej

C.HARTWIG – KATOWICE SA1.

2.Hampel Roland

Solloch Alfred i Anna


Zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje


Lp.


Nazwisko i imię


1.

2.


Pela Małgorzata

Wieja Zygmuntinformację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
data wytworzenia: 30.05.2007r.