Przejdź do treści strony WCAG

I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t. j. Dz.U. z 2014 poz. 1490) ogłasza, że w dniu 8 listopada 2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

 

Przedmiotem przetargu na dzierżawę będzie część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice. W skład działki wchodzą użytki: RIIIa- 0,7800 ha. Działka położona w Kolnowicach w pobliżu boiska sportowego, przy drodze transportu rolnego, wśród pól uprawnych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest KW OP1P/00039128/1. Część działki 172 o pow. 0,7800 ha przeznaczona jest do wydzierżawienia i użytkowania rolniczego jako grunty orne. Część działki o pow.0,5000 ha użytkowana jest grunty szkolne i użytkują ją nauczyciele. Czynsz dzierżawny będzie płatni do 30 września każdego roku po wystawieniu faktury. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres o 9 listopada 2017 roku do 30 września 2020 roku.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 5,30 dt pszenicy rocznie tj. 362,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 6 listopada 2017 roku wadium w kwocie 100,00 zł ( słownie: sto złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na dzierżawę części działki 172 w Kolnowicach”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Gmina wydzierżawia działkę w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Biała 2017-10-04