Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.569.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat działki gruntu stanowiące własność Gminy Biała § 2. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ustalam stawkę czynszu dzierżawnego dla działek wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds gospodarki nieruchomościami. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.569.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy.pdf