Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.570.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 56.948,00 zł 1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 11.461,00 zł
a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 11.461,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 11.461,00 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 11.461,00 zł

 


2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.487,00 zł
a) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 45.487,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 45.487,00 zł

 

 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 45.487,00 zł

 


2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.000,00 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000,00 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł

 

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.000,00 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 201.948,00 zł 1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 11.461,00 zł a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 11.461,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 11.461,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.461,00 zł, w tym:
2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 145.000,00 zł
a) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 145.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 145.000,00 zł, w tym:
dotacja na zadania bieżące o kwotę 145.000,00 zł
3) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.487,00 zł
a) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 45.487,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 45.487,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.487,00 zł
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 146.000,00 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000,00 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, w tym:
2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 145.000,00 zł
a) rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 145.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 145.000,00 zł, w tym:
dotacja na zadania bieżące o kwotę 145.000,00 zł
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 40.621.310,19 zł; 2) Plan przychodów budżetu 8.351.380,00 zł; co daje razem kwotę 48.972.690,19 zł.
3) Plan wydatków budżetu 47.468.912,19 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 48.972.690,19 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.570.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf