Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) ogłasza, że w dniu 20 grudnia 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna.

Nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 zabudowana jest wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi. Teren ogrodzony. Budynek mieszkalny został wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej. Dach dwuspadowy , pokryty dachówka ceramiczną na krokwiach drewnianych. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farba. Wszystkie okna drewniane, całkowicie zniszczone, w jednym pomieszczeniu na parterze zdewastowane. Parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne betonowe. Na parterze budynku znajduje się: przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, pokój, łazienka i WC- łączna powierzchnia parteru to 48,07 m2 .W części I piętra znajdują się: 4 pokoje i przedpokój, łączna powierzchnia piętra wynosi 66, 43 m2 Na działce znajdują się ponadto dwa budynki gospodarcze o pow. 44 m2 i 79 m2. Stan techniczny budynków określono jako zły. W budynku nie przeprowadzono prawidłowych remontów i konserwacji przynajmniej od kilkudziesięciu lat. W skład działki wchodzą użytki B-0,0300 ha i RIIIa-0,0200 ha. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prężyna. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII.380.2014 z dnia 24.10.2014 roku działka 603 oznaczona jest jako M2- obszary zabudowy mieszkaniowej - wiejskiej. Nieruchomość KW OP1P/00024326/1 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń osób trzecich. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12 października 2017 roku. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Cena płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Cena wywoławcza nieruchomości do II przetargu wynosi 70 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku wadium w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Prężynie 61 ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel.774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Biała 2017-11-15