Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.586.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 wraz z załącznikami;
2) objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.586.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028.pdf