Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.587.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2018

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz § 6 Uchwały Nr XXXIII/382/2010 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2018 opiewający na kwoty:
a) dochody budżetowe na kwotę 43.476.560,00 zł,

b) wydatki budżetowe na kwotę 54.951.356,00 zł
wraz z następującymi załącznikami:

- plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Biała na 2018 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 i 4,

- plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Biała na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,

- plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9,2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Biała na 2018 r.,
3) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biała na 2018 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.587.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2018.pdf