Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za II kwartały 2008r. kształtuje się następująco

 


Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

25.852.947

14.327.357,90

B. WYDATKI

27.215.756

11.902.150,42

B1. Wydatki bieżące

23.547.756

11.027.756,39

B2. Wydatki majątkowe

3.668.000

874.394,03

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 1.362.809

2.425.207,48

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

1.362.809

727.220,38

D1. Przychody

2.597.911

1.355.815,30

D11. Kredyty i pożyczki

1.742.781

500.685,46

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

855.130

855.129,84

D2. Rozchody

1.235.102

628.594,92

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

1.235.102

628.594,92

Biała, dnia 25.07.2008 r.

Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk

Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Białej – Maria Tomala


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2008-07-25