Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.592.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz.1875) i art.39 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 603 o pow.0,0500 ha, obręb Prężyna, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00024326/1 jako własność Gminy Biała-wynikiem negatywnym, ustalam cenę wywoławczą w drugim przetargu na kwotę 70 000,00 zł § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Białej

Edward Plicko


.

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.592.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf