Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.595.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 158.328,55 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 881,63 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 881,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 881,00 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 881,00 zł

 


b) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 0,63 zł
- dochody bieżące o kwotę 0,63 zł

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 0,63 zł

 


2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 157.446,92 zł
a) rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 104.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 104.000,00 zł

 

 

§ 2060 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci" o kwotę 104.000,00 zł

 


b) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 53.398,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 53.398,00 zł

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 53.398,00 zł

 


c) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 48,92 zł
- dochody bieżące o kwotę 48,92 zł

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 48,92 zł

 


2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 6.111,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.800,00 zł
a) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.800,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.800,00 zł

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 4.800,00 zł

 


2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 1.311,00 zł
a) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.311,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.311,00 zł

 

 

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 1.311,00 zł

 


3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 164.477,55 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.030,63 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 881,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 881,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 881,00 zł, w tym:
b) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 0,63 zł
- wydatki bieżące o kwotę 0,63 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 0,01 zł, w tym:
c) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.149,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.149,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.149,00 zł, w tym:
2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 157.446,92 zł
a) rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 104.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 104.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.224,00 zł, w tym:
b) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 53.398,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 53.398,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 53.398,00 zł
c) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 48,92 zł
- wydatki bieżące o kwotę 48,92 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 48,92 zł, w tym:
4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 12.260,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.149,63 zł
a) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.149,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000,00 zł, w tym:
b) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.800,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.800,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.800,00 zł, w tym:
2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 1.311,00 zł
a) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.311,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.311,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.311,00 zł
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 41.432.339,86 zł; 2) Plan przychodów budżetu 8.351.380,00 zł; co daje razem kwotę 49.783.719,86 zł.
3) Plan wydatków budżetu 48.279.941,86 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 49.783.719,86 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.595.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf