Przejdź do treści strony WCAG

Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji

PDFSprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji.pdf projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”