Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.601.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania

Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Aleksandra Kałdus i Pana Dariusza Gurgul - rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku do przeprowadzenia szacowania w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w pasiekach na terenie Gminy Biała. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.601.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania.pdf