Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) informuję, że:

 

 

1.Wykonanie budżetu Gminy Biała za 2009 r. kształtuje się następująco:

 

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

27.381.610,00

27.055.948,11

B. WYDATKI

28.964.614,00

27.541.107,68

B1. Wydatki bieżące

25.790.892,00

24.470.165,04

B2. Wydatki majątkowe

3.173.722,00

3.070.942,64

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 1.483.004,00

- 485.159,57

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

1.583.004,00

1.583.003,55

D1. Przychody

2.183.004,00

2.183.003,55

D11. Kredyty i pożyczki

740.000,00

740.000,00

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

1.443.004,00

1.443.003,55

D2. Rozchody

600.000,00

600.000,00

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

600.000,00

600.000,00

 


2.W 2009 r. Gmina Biała otrzymała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.674 zł.

 

3.Na dzień 31.12.2009 r. gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

 

4.Kwoty dotacji:

  • otrzymanych w 2009 r. z budżetu Wojewody – 3.041.583 zł.
  • otrzymanych w 2009 r. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 60.500 zł.
  • otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego – 78.771 zł.
  • udzielonych w 2009 r. dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.812 zł.

5. W 2009 r. Gmina Biała udzieliła poręczenia dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w kwocie 24.000 zł.
Nie udzielono żadnych gwarancji.

6.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej kwoty 500 zł.  oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok.
 

 


UMORZENIA

L.p

Nazwisko i imię

Kwota

Przyczyna umorzenia

 

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej

AB „Inwest” Sp z o.o.

Krupa Maria

H. Kędzierska i A. Pohl

Aksmam Bernard

Bota Konrad

Płachta Maria

Wilczyński Tadeusz

Langfort Franciszek

Malek Jan

7979,00

4035,00

635,00

956,00

716,00

546,00

3109,00

2161,00

555,00

650,00

 

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Trudna sytuacja finansowa

Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe w gospodarstwie

Zdarzenie losowe w gospodarstwie

Zdarzenie losowe

 

 

Ulgi inwestycyjne

Udzielona pomoc publiczna

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię

1.

 

 

Pelka Klaudia

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Hanys Adrian

Niemiec Damian

Faron Ewa

Klinke Marek

Kuczek Zofia

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „Rol - Pol”

 

 

Odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku na raty

 

Zwolnienia i ulgi z tyt. zakupu gruntów

 

Lp.

Nazwisko i imię

Lp.

Nazwisko i imię

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

 

 

 

 

 

 

 

Kwoczek Konrad

Plicko Ryszard

Bąk Karol

Miałczygrosz Janusz

Chmielorz Marcin

Cabała Łukasz

Wilczyńska Teresa

Chrząszcz Konrad

Hortsch Alojzy

Augustyn Ryszard

Cziomer Ernest

Alter Roman

Wistuba Ryszard

Czech Herbert

Plicko Marcin

Bąk Zbigniew

Grőhlich Jan

Kosz Alfred

Wilczak Barbara

Dorożyńska Romana

Załęski Stanisław

Kauczor Werner

Zespół Opieki Zdrowotnej

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

 

 

Batel Bernard

Kusber Krystian

Baniak Zbigniew

Wilde Erhard

Hamerla Krystian

Sobek Alicja

Hulin Gerard

Robota Damian

Ernst Artur

Szolc Piotr

Jodłowski Kazimierz

Zakowicz Jan

Schuster Robert

Sobota Andrzej

Suchy Rajmund

Hanko Barbara

Gros Ryszard

Duda Regina

Smiatek Jan

Hoppe Edward

Czaja Adrian

Plicko Rajmund

Gros Józef

Mierzwa Waldemar

Otte Anita

Stein Hubert

Weis Herbert

Kosz Roman

Hampel Roland

Dierszke Roland

Chlebik Jerzy

 

 

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa:
więcej>>

 

Biała, dnia 31.05.2010r.

Burmistrz Białej
Arnold Hindera

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2010-05-31