Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.

Zgodnie z art.37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za I I kwartały 2010 r. kształtuje się następująco

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

28 196 902

15 241 183,02

A1. Dochody bieżące 26 080 002
14 706 577,31
A2 Dochody majątkowe 2 116 900 534 605,71

B. WYDATKI

34 317 201

14 482 167,81

B1. Wydatki bieżące

26 641 901

12 585 063,41

B2. Wydatki majątkowe

7 675 300

1 897 104,40

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 6 120 299

759 015,21

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

6 120 299

1 630 843,98

D1. Przychody

6 720 299

1 837 843,98

D11. Kredyty i pożyczki

5 622 455

740 000,00

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 768 610 ---

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

1 097 844

1 097 843,98

D2. Rozchody

600 000

207 000,00

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

600 000

207 000,00

 
Biała, dnia 28.07.2010 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk
Zatwierdził: Burmistrz Białej – Arnold Hindera

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2010-07-28