Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.606.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 5.108,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.108,00 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 561,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 561,00 zł

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 561,00 zł

 


b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.530,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.530,00 zł

 

 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 3.530,00 zł

 


c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 1.017,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.017,00 zł

 

 

 

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 1.017,00 zł

 


2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 10.108,00 zł 1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.108,00 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 561,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 561,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 561,00 zł, w tym:
b) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.530,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.530,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.530,00 zł
c) rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 1.017,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.017,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.017,00 zł
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 5.000,00 zł 1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów budżetu 41.527.544,86 zł; 2) Plan przychodów budżetu 8.351.380,00 zł; co daje razem kwotę 49.878.924,86 zł.
3) Plan wydatków budżetu 48.375.146,86 zł; 4) Plan rozchodów budżetu 1.503.778,00 zł; co daje razem kwotę 49.878.924,31 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.606.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok.pdf