Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.

Zgodnie z art.37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) informuję, że:

 

  1. Wykonanie budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r. kształtuje się następująco

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan po zmianach

 

Wykonanie

 

A. DOCHODY

28 715 028

7 893 826,61

A1. Dochody bieżące 25 156 228 7 768 221,50
A2 Dochody majątkowe 3 558 800 125 605,11

B. WYDATKI

36 513 119

7 174 363,84

B1. Wydatki bieżące

25 825 832

5 911 974,33

B2. Wydatki majątkowe

10 687 287

1 262 389,51

C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B )

- 7 798 091

719 462,77

D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )

7 798 091

1 502 843,98

D1. Przychody

8 398 091

1 597 843,98

D11. Kredyty i pożyczki

7 300 247

500 000,00

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1 093 247 ---

D12. Wolne środki z lat ubiegłych

1 097 844

1 097 843,98

D2. Rozchody

600 000

95 000,00

D21. Spłaty kredytów i pożyczek

600 000

95 000,00

 
Biała, dnia 21.04.2010 r.
Sporządził: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk
Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Białej – Maria Tomala

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2010-04-21