Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.610.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ...

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.) oraz § 1 rozdz. III Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam opłaty niezależne za dostawę energii cieplnej w następujących kwotach:
1) w budynku położonym w Białej na ul. Kościuszki 26 – 4,00 zł (brutto) od 1 m 2 powierzchni grzewczej, 2) w budynku położonym w Białej na ul. Moniuszki 3 – 6,00 zł (brutto) od 1 m 2 powierzchni grzewczej, 3) w budynku położonym w Białej na ul. Prudnicka 17 – 7,00 zł (brutto) od 1 m 2 powierzchni grzewczej, 4) w budynku położonym w Białej na ul. Prudnicka 29 – 8,00 zł (brutto) od 1 m 2 powierzchni grzewczej, 5) w budynku położonym w Białej na ul. Rynek 11 – 3,00 zł (brutto) od 1 m 2 powierzchni grzewczej.
2. Zestawienie opłat za dostawę energii cieplnej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr OR.0050.489.2013 Burmistrza Białej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie zmienione zarządzeniem Nr OR.0050.570.2014 Burmistrza Białej z dnia 9 stycznia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr OR.0050.10.2014 Burmistrza Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych oraz Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.610.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie.pdf