Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.598.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art.9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r., poz. 1189, zm. poz. 60.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Stroka nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w składzie: 1) Jadwiga Małota- przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego
2) Tomasz Słodziński - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu
3) Mika Elżbieta- ekspert nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
4) Trybała Mirosława - ekspert wychowania przedszkolnego
5) Edyta Bożek- wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej

§ 2. Przewodnicząca Komisji ustali termin posiedzenia i powiadomi członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia wraz z niniejszym zarządzeniem. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.598.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf