Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1875) oraz § 13 Załącznika do Zarządzenia Nr OR.0152-45/2010 Burmistrza Białej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Białej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej: 1. Zespół Nr 1 w składzie:
1) Gabriela Prokopowicz;
2) Norbert Ofiera;
3) Iwona Frątczak-Urbaniec
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu znajdujące się na terenie gminy Biała w budynkach OSP oraz pozostałych budynkach komunalnych:

a) Biała;

b) Browieniec Polski;

c) Chrzelice;

d) Frącki;

e) Gostomia;

f) Grabina;

g) Górka Prudnicka;

h) Józefów;

i) Ligota Bialska;

j) Łącznik;

k) Mokra;

l) Nowa Wieś;

m) Olbrachcice;

n) Otoki;

o) Pogórze;

p) Prężyna;

q) Solec;

r) Śmicz;

s) Radostynia;

t) Wasiłowice;

u) Wilków.


2. Zespół Nr 2 w składzie:
1) Monika Zając;
2) Regina Przyklenk;
3) Sabina Morawiec
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu w Urzędzie Miejskim w Białej.


§ 2. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1. Przeprowadzenie spisu z natury w terminie do 11 grudnia 2017 r.
2. Pobranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych za mienie powierzone danej osobie.
3. Organizowanie swej pracy tak aby normalna działalność inwentaryzowanej komórki organizacyjnej nie doznała zakłóceń.
4. Właściwe zabezpieczenie magazynów i składowiska na czas spisu przed niekontrolowaną zmianą miejsca położenia spisywanych składników majątku.
5. Terminowe przekazywanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych z inwentaryzacji oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakresie gospodarki składnikami majątku i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilośc.pdf