Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVI.258.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku ...

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVI.258.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n.pdf