Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ) i art.6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
16) Puchała Krystyna - na terenie sołectwa Miłowice; ”;

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden


 

PDF   Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf