Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVI.266.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku z siedzibą przy ul. Fabrycznej 4a, 48-220 Łącznik, stała się ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową im. Filipa Roboty w Łączniku z siedzibą przy ul. Fabrycznej 4a, 48-220 Łącznik .
2. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła filialna w Pogórzu Nr 162, podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku z siedzibą przy ul. Fabrycznej 4a, 48-220 Łącznik stała się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku z siedzibą przy ul. Fabrycznej 4a, 48-220 Łącznik. 3. Szkoła filialna, o której mowa w pkt 2 obejmuje strukturą organizacyjną klasy I-III.

§ 2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku obejmuje w całości miejscowości: Łącznik, Chrzelice z przysiółkiem Jeleni Dwór, Dębina, Mokra, Ogiernicze, Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze i Frącki . § 3. Uczniowie klas I-III z miejscowości: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze i Frącki realizują obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku Szkole Filialnej w Pogórzu. § 4. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku z siedzibą przy ul. Fabrycznej 4a, 48-220 Łącznik. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVI.266.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Filipa Roboty.pdf