Przejdź do treści strony WCAG

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2011
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 18 marca 2011 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego


Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, zm. Nr 127, poz. 857) zarządzam co następuje:


§ 1


1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 r.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.


§ 2


Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
2) Radzie Miejskiej w Białej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Białej
Arnold Hindera


Załączniki:
Sprawozdanie z wykoniania budżetu
Informacja o stanie mienia komunalnego
Sprawozdanie z wykonania planu instytucji kultury
 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Klaudia Kopczyk
Data wytworzenia: 2011-03-17