Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. 2232) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienionej uchwałą Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 856.000,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na sfinansowanie następujących zadań: 1) Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia w kwocie 523.000,00 zł. 2) Budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej w kwocie 333.000,00 zł ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf