Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVII.270.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. 2232) i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białe z dnia 29 grudnia 2016 r. § 3 otrzymuje brzmienie: § 3. Spłata pożyczki nastąpi w 2018 r. ”;
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Biała. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.270.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowaneg.pdf