Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biała na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Upoważnia się Burmistrza Białej do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Białej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Biała uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. § 5. Traci moc uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028 ze zmianami. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028.pdf

PDFZalacznik1 XXVII.274.2017.pdf

PDFZalacznik2 XXVII.274.2017.pdf

PDF_uzasadnienie XXVII.274.2017.pdf

PDFuzasadnienie XXVII.274.2017.pdf