Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. 2232) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 244, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018. § 2. Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2018 w łącznej kwocie 43.742.103,00 zł , w tym: 1) dochody bieżące na kwotę 37.930.218,00 zł;
2) dochody majątkowe na kwotę 5.811.885,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.


§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2018 w łącznej kwocie 59.774.563,00 zł , w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę 37.398.972,00 zł;
2) wydatki majątkowe na kwotę 22.375.591,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.


§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 16.032.460,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.669.460,00 zł;
2) pożyczek w kwocie 170.000,00zł;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.193.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.891.560,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.859.100,00 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała określa załącznik nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 17.052.100,00 zł. § 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 61.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 582.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł;
2) wydatki bieżące na podwyżki wynagrodzeń, zasiłki chorobowe, nadgodziny i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych gminy Biała w kwocie 477.000,00 zł.

§ 8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 174.000,00zł, z godnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. § 10. 1. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 4.071.535,00 zł. 2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 498.062,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. § 12. Upoważnia się Burmistrza Białej do: 1) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu;
4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018.pdf

PDFZalacznik1 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik2 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik3 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik4 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik5 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik6 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik7 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik8 XXVII.275.2017.pdf

PDFZalacznik9 XXVII.275.2017.pdf